تاثیر خنده در ارتباطات اجتماعی

زندگی روزانه وحوادث و اتفاقات آن باعث ایجاد عکس العمل هایی در انسان می شودکه گاهی شرایط زمان ومکان اجازه ی بروز آنهارا نمی دهدودر نتیجه مقدار زیادی انرژی در بدن ذخیره می شود.
این انرژی های عصبی به جای آن که صرف ایجاد معادلاتی از افکار وهیجانات جدید شود به دلیل موانع موجود،تولید جریانی در اعصاب حرکتی مختلف عضلات می کند وسبب ایجاد حرکت نیمه تشنجی میشود که روان شناسان آن را خنده نامیده اند.
روان شناسان معتقدند که چون مقدار زیادی انرژی روانی ذخیره و واپس زده شده به علت شرایط مختلفی چون،کنترل شدید محیط ،حوادث اتفاقی وبازداری های ذهنی راهی به بیرون پیدا نمی کنند

از طریق خنده ذهن و بدن تخلیه می شوند. به همین دلیل است که همیشه پس از خنده احساس آرامش به وجود می آید وبا خود،تمرکز را به همراه می آورد.درخصوص خنده وآرامش پس از آن در زندگی فردی واجتماعی به سراغ علی اصغر سوادکوهی کارشناس ارشد مشاوره ونویسنده کتاب خنده درمانی رفته وبه گفتگونشستیم مارا همراهی کنید .
*تعادل روانی با خنده
روان شناسان به خنده به عنوان ضریب اطمینان ذهن می نگرند که در مواقع انباشته شدن انرژی های هیجانی و مخرب ،نقش مهمی در بیرون راندن آنها ایفا می کند.
به همین دلیل خنده از نظر علم روانشناسی دارای جایگاه ویژه پر ارزشی است ومی تواند به برقراری تعادل روانی در انسان ،کمک کند وزمینه ی سلامت روانی اورا فراهم سازد. نقش ویژه ای که خنده در تخلیه ی فشار های روانی به عهده دارد باعث شده که روانشناسان به متولیان امر توصیه کنند محیط های کاری آموزشی وخانوادگی را به محیط های شاد و پرخنده تبدیل کنند.تحقیقات نشان می دهد که واکنش خنده،فرایند مغزی-عصبی ویژه ای دارد.به هنگام خندیدن درالگوی امواج مغزی ما تغییرات قابل ملاحضه ای روی می دهد وهمه سطوح کورتکس مغز ونه فقط یک جایگاه واحد نسبت به خنده واکنش نشان می دهند .
برخی از دانشمندان نیز خنده را به طوفان مغزی تشبیه کردند ومعتقدند خنده نقش شوک عصبی خفیف را بر روی مغز ایفامیکند. از آنجا که مغز حیاتی ترین ارگان بدن است وبر فعالیت های جسمانی وروانی کنترل دارد،هرگونه تغییر مثبتی،در عملکرد آن میتواند می تواند بر عملکرد کل بدن تاثیر مثبت داشته باشد زمانی که ما می خندیم ،مقدار بسیارزیادی اکسیژن را به طرف سلول های بدن به ویژه سلول های مغزی می فرستیم .می دانیم که مغز در حدود یک پنجم از کل اکسیژن مورد نیاز بدن را به تنهایی مصرف می کند بنابراین زمانی هم که مغز با خونی که از مقدار اکسیژن بیشتری برخوردار است تغذیه می شود عملکرد بهتری نسبت به زمانی که کم تر اکسیژن می گیرد پیدا می کند ودر نهایت همه عملکردهای ذهنی وبدنی ما بهبود می یابند.
*خنده نقش حمایتی و تقویتی را بر روی مغز و بدن ایفا می کند
در زندگی روزمره ما کم تر روزی است که بدون خنده سپری شود مگر در شرایط اندوهبار خاصی مانند مرگ عزیزان یا مصیبت ها و فجایع عمومی و همگانی.
خنده نشان دهنده ی شادی درونی انسان ولبخند،بیانگر دوستی،عشق و محبت است.
فردوسی چه زیبا سروده است که:
بد و نیک هر دو ز یزدان بود لب مرد باید که خندان بود
خنده و خندیدن تنها به انسان تعلق دارد و درسایر حیوانات دیده نمی شوند.حال آنکه حیوانات هم مانند انسان دستخوش ترس،نگرانی،وحشت،اضطراب،افسردگی وسایر احساسات منفی می شوند و فشار روانی را حس می کنند. پس خنده یکی از وجوه ممیزه انسان از موجودات ذیگر و موهبتی است که تنها به او اعطا شده .به عبارت بهتر خنده نوعی مکانیزم حفاظتی وایمنی است که تنها بشر می تواند آن را برای حفظ سلامتی وبهروزی خود و ارتقای آن به کار گیرد.لذا خندیدن ظرفیتی درونی است که باید از آن استفاده کردو سعی کنیم آن را افزایش دهیم.بیهوده نبوده است که درگذشته پادشاهان همیشه در دربار خود دلقکی داشتند تااسباب انبساط خاطر آن هارا فراهم کند.
خنده، شامل هجاهای شبه آوایی کوتاه مانند:هاها یا هه هه و...... است. این هجاها که بخشی از واژگان بشر هستنددر تمام فرهنگ ها به کار می روند وقابل شناسایی هستند .به عبارت دیگر خنده، زبان پنهانی و مشترکه همه افراد جهان است .
*خنده،خنده می آورد
کارشناس ارشد مشاوره چنین ادامه داد :مهم ترین وجه در تبیین خنده ،وجه اجتماعی آن است زیرا خنده بیشتر رفتاری اجتماعی است که در حضور مخاطب معنا و مفهوم پیدا می کند وبروز می یابد.خنده در جمع و موقعیت های اجتماعی 30 بار بیشتر از تنهایی روی می دهد. در تنهایی ممکن است افراد احساس شادی کنند و لبخند بزنند ولی کمتر پیش می آید بخندند مگر اینکه خود برای خندیدن برنامه ریزی کنند.
در حقیقت خنده پیام یا نشانه ای است که برای دیگران ارسال میکنیم و وقتی مخاطبی نباشد ناپدید می شود .ازآنجا که خنده پیوند واعتماد میان افرادرا برقرار می سازد یکی از بهترین راه ها برای ایجاد استحکام و گرمی یک رابطه است حال و هوای احساسی ناشی از خنده به پیوند نزدیک تر میان افراد می انجامد وسبکباری ناشی از آن اضطراب و خشم را فرو می نشاند و مصاحبت بادیگران را دلنشین می سازد
ارزش و تاثیر مثبت خنده به فردی که می خندد محدود نمی شودزیراچنانچه که گفتیم خنده مسری است وموجب تغییر حالت روحی دیگران وبهتر شدن حال آنان می شود .
خنده در حقیقت نوعی حمایت اجتماعی را فراهم می سازد که ارتقای کیفیت رابطه ،افزایش سلامت جسمانی وروانی رادر پی خواهد داشت .برخی ازروانشناسان براین باورند که خنده موجب تخلیه انرژی های واپس زده وسرکوب شده می شود وبه تعادل روحی کمک می کند وبه همین دلیل پس ازخنده احساس آرامش بروجود انسان مستولی می شود .
*تفاوت سنی وجنسی در خنده
درمورد خنده ،تفاوت های جنسی وسنی معناداری به چشم می خورد .کلازنان بیشتر از مردان می خندند ودر طلب شوخ طبعی هستند ولی این مردان هستند که بیشتر اززنان موجبات بروز ووقوع خنده را فراهم می کنند .به همین دلیل تعداد کمدین ها وطنز پردازان مرد بیشتر است .
متاسفانه باگذشت زمان وافزایش سن ،شاهد کاهش بروز خنده در روابط هستیم .حال آنکه گفته می شود لبخند ،اکسیر جوانی است ولبخند زدن باعث می شودافرادجذاب تر ،سرزنده تروجوان تر به نظر برسند .
در پایان می توان گفت :خندیدن ولبخند زدن ،مسئولیتی است که فرد نسبت به خود ،دیگران وجامعه دارد وباید اداشود لذاغلبه چهره های عبوس دریک جامعه حاکی از وجود نوعی آسیب روانی وعمومی است که سلامت جامعه وآحادآن را تهدید ودر نهایت زندگی رامسخ وتحریف می کند. ضرب المثلی انگلیسی می گوید :
دنیا مانند آیینه است ،اگر درآن بخندی به تومی خندد واگر اخم کنی وعبوس باشی به تواخم می کند وباتوجدی وعبوس برخورد می کند ،انتخاب با توست .
* تاثیر خنده درمقابله با استرس
علی اصغر سوادکوهی نویسنده کتاب خنده درمانی در پایان چند راهکار درمقابله بااسترس ارائه دادکه به شرح زیر است .خنده ماساژوری طبیعی است که دردسترس همه هست ،آرامش وتمرکز رااز خنده بخواهید ،خنده ،هورمون های استرس زا را کاهش می دهد وهورمون های ضد استرس را تقویت می کند .خنده هوای روح وروان ماراهم دارد ،خنده باعث آزادسازی احساسات می شود ،خنده کارکرد درونی بدن رابالا می برد ،خنده گیجی وحواس پرتی رااز بین می برد ،خنده هضم غذارا آسان می کند ودر پایان خنده به ارتباطات کمک می کند ،پرخاشگری را کاهش می دهد وسبب می شود تا خطا ها واشتباهات را بزرگ جلوه ندهیم وبه رشد وپرورش قوه تخیل وخلاقیت کمک می کند .


کلیه حقوق این سایت نزد بانو سرای آفتاب محفوظ است
طراح شرکت نیکو پردازان جی - Copyright © 2017