والدين وتربيت جنسي جوان

انسان ها مانند اكثر موجودات، از دو جنس مخالف تشكيل شده اند. اين دو جنس، با تفاوت ها ي آشكار در سطح مسائل زيستي، فيزيولوژيك و روان شناختي به وجود آمده اند و همين تفاوت هاست كه آن را مكمل يكديگر قرار مي دهد و بدون شك، هر كدام از آنها بدون ديگري، در تداوم نسل و زندگي اجتماعي، با شكست كامل، روبرو مي شود.
يكي از ابعاد وجودي مهم در زن و مرد، جنبه ي جنسي و شهواني است كه به صورت غريزه اي بسيار قوي، در آنها قرار داده شده است. اين غريزه بايد ارضا گردد و اگر مسير ارضاي آن به صورت صحيح طراحي نشود، از مسير طبيعي خلقت، منحرف خواهد شد

و به ابعاد ديگر زندگي نيز آسيب خواهد زد. به همين دليل، در گام نخست بايد ويژگي هاي موثر مرد و زن در غريزه ي جنسي را به خوبي شناخت و در گام بعد، مهارت هاي لازم را براي برقراري ارتباط جنسي صحيح بدست آورد.اكرم رحيمي كارشناس ارشد روانشناسي ومشاور دفتر تخصصي بانوان آفتاب در خصوص موضوع مطرح شده چنين بيان كرد.
حواس و غريزه ي جنسي
حس بينايي: مردها عموما به محرك هاي بينايي، حساسيت زيادي دارند و اين حساسيت، در اعمال و رفتار روزانه ي آنها نيز به چشم مي خورد. همچنين قلب زن، بيشتر از مرد، تابع گيرنده هاي گوش و چشم است. در امور جنسي و شهواني نيز محرك هاي ديداري در دختران و زنان وجود دارد. از اين روست كه در قرآن كريم، هر دو جنس، به صورت يكسان، از نگاه كردن به هر فرد نا محرمي از جنس مقابل، منع شده اند.
حس گويايي: در تربيت جنسي و همچنين فراهم سازي زمينه ي زندگي مشترك، نياز به حرف زدن در زنان، بايد مورد توجه قرار گيرد و تدبيري مناسب براي آن اتخاذ شود. همچنين صداي زنان، به گونه اي است كه اگر با ناز و عشوه همراه شود، باعث تحريك و انحراف جنسي در مردان مي شود. در تربيت جنسي، آگاه سازي دختر از تاثيرات منفي اين ويژگي و در نتيجه، پرهيز كردن از اين گونه حرف زدن در برابر نامحرم، مي تواند از انحراف منفي اين ويژگي و در نتيجه، پرهيز كردن از اين گونه حرف زدن در برابر نامحرم، مي تواند از انحراف پسر و به دام افتادن دختر، پيشگيري كند.
حس بويايي: بو هاي مورد توجه و لذت بخش براي هر دو جنس زن و مرد، با يكديگر متفاوت است. هر يك از دختر و پسر، از بوهاي مورد توجه جنس مخالف، متاثر مي شوند و بايد در روند تربيت جنسي، موارد استفاده، آموزش داده شود تا تحريكات نابجا براي جنس مخالف ايجاد ننمايد.
حس لامسه: دختران به محرك هاي لمسي، بيش از محرك هاي ديگر پاسخ مي گويند. لذا آنان بر خلاف پسران، از ديدن صحنه شهوت انگيز، زياد تحريك نمي شوند، بلكه تحريك زياد، در اثر لمس پوستي براي آنان به دست مي آيد. از اين رو در روند تربيت دختر و پسر، بر اين نكته بسيار تاكيد شده كه پسر، از صحنه هاي ديداري محرك شهوت، دو رنگه داشته شود و دختر و پسر، دست به هم ندهند و ارتباط بدني با يكديگر برقرار نسازند.
تربيت جنسي
مشاور دفتر تخصصي بانوان درادامه افزود: تعريف هاي فراواني براي تربيت جنسي، مطرح شده است. از جمله: ( فراهم آوردن زمينه رشد غريزه ي جنسي، به گونه اي كه ضمن استفاده ي لازم از اين غريزه، از انحرافات و لغزش هاي جنسي نيز پيشگيري شود). و يا طبق تعريف ديگري، ( مقصود از تربيت جنسي، اين است كه كودك را به گونه اي بپرورانيم كه هنگامي كه به سن بلوغ رسيد، حلال و حرام را در مسائل جنسي تشخيص دهد و به وظايف زناشويي و همسري آگاه باشد و از لا اباليگري بپرهزد و راه رسم عفت اسلامي، خلق و خوي او باشد و در وادي شهوت، سرگردان نشود.) بنابر اين تربيت جنسي، از آغاز كودكي شروع مي شود و تا سن جواني و ميان سالي، ادامه پيدا مي كند. حافظه ثابت، در تعريف تربيت جنسي مي نويسد: ( منظور از تربيت جنسي، اين است كه زمينه ها و عواملي كه مربوط به مسائل جنسي است، طوري فراهم شود كه استعدادهاي شخص در جهت رسيدن به كمال اختياري فرد، شكوفا شود و او را براي رسيدن به كمال مطلوب، ياري نمايد).
تعريف هاي پيش گفته، از ابهام برخوردارند. به نظر مي رسد كه تربيت جنسي عبارت است از اين كه فرد در دوره هاي رشد كودكي، نوجواني و جواني، به گونه اي پرورده شود و آموزش ببيند كه با جنسيت خود آشنا گردد و آن را بپذيرد، قدر دان وجود خويش باشد و به آن افتخار كند، نقش مذكر يا مونث بودن از لحاظ اجتماعي را ياد بگيرد، و احكام و آداب ديني در ارتباط با مسائل جنسي مربوط به خود و روابط با همجنس و جنس مخالف را فرا گيرد، آمادگي رواني براي ازدواج و تشكيل خانواده را پيدا كند، با مسائل مربوط به زندگي خانوادگي و روابط با همسر آشنا گردد و در سايه ي آن ، به آرامش برسد، به گونه اي توانمند شود كه عواطف و فعاليت هاي جنسي خويش را در جهت قرب الي الله و جلب خشنودي خداوند به كار گيرد.
با توجه به اين تعريف، تربيت جنسي، حوزه ي وسيعي را در بر مي گيرد و شامل فعاليت هاي تربيتي اي است كه از آغاز زندگي، مرحله به مرحله در جهت رشد متعادل و متناسب غريزه ي جنسي صورت مي گيرد تا فرد، با وظايف و رفتار هاي جنسي آشنا شود و به اهداف تربيت جنسي ( از قبيل: مودت و رحمت و آرامش در زندگي و سلامت روان) برسد و نسل هم تداوم پيدا كند. به اين ترتيب، گستره ي موضوع تربيت جنسي، در بر گيرنده ي مسائل ريز و درشتي است كه به بعضي از آنها اشاره مي شود:
- نگرش والدين نسبت به ازدواج و جنس مخالف
- شيوه ي برخورد متناسب والدين، با جنسيت فرزندانشان ( طرز لباس پوشاندن به آنها و مسووليت هايي كه به آنها واگذار مي شود و ...)
- پاسخ دادن به سوالات جنسي كودكان، در مورد توليد مثل، تفاوت هاي جنسي دختر و پسر و ....
- رفتار والدين با يكديگر
- نگرش والدين نسبت به ازدواج و جنس مخالف
- آموزش حيا و فضائل اخلاقي
- به هنجار و نا هنجاري هاي جنسي
- اهميت تقوا و پرهيز از بي بند و باري جنسي
- آگاه كردن فرزندان، نسبت به بيمارهاي مقاربتي ( مانند ايدز و ...)
- آموزش احكام شرعي، در مورد مسائل جنسي دوران بلوغ و ازدواج
- آگاه كردن فرزندان از تغييرات هنگام بلوغ
- آماده كردن نوجوانان و جوانان براي ازدواج و آشنا كردن آنها به وظايف همسر داري و فرزند پروري
- آگاه كردن فرزندان، به طبيعي بودن نياز جنسي و تمايل جنسي به جنس مخالف و موارد بسيار ديگري كه در اين بستر قرار مي گيرند.
آموزش جنسي
مسئله اي كه لازم است به آن پرداخته شود، ( آموزش جنسي) و تفاوت آن با (تربيت جنسي) و همچنين نقش آن در تربيت جنسي است. آموزش جنسي در يك نگاه كلي، يعني: ( آموزش در تمام جنبه هاي جنسي و تمايلات جنسي از جمله جنبه هاي فيزيولوژيكي توليد مثل ، عملكردي، هيجاني و بين فردي) و به طور خاص يعني آموزش محدود به زمينه هاي فيزيولوژيك و توليد مثل.
همچنين در تعريف آموزش جنسي، گفته شده كه عبار ت است از ( ارائه ي هر نوع دانش و آگاهي علمي و نظري به شخصي كه به خاطر جنسيت خاص متناسب با سن و به اقتضاي مرحله هاي رشد خود، جهت تامين سلامت رواني، جسمي و اجتماعي و رفع نياز جنسي و تعالي خويشتن و بقاي نسل، بدان نيازمند است). در تعريف ديگر، آموزش جنسي به مفهوم تربيت جنسي دانسته شده كه شامل: آموزش رفتار ها و مسائل توالد و تناسل، آماده سازي فرد براي فهميدن و كنترل تحريكات و رفتار هاي جنسي خود، آموزش اصول و مسائل فردي و گروهي مربوط به دو جنس مرد و زن است.
در تعريف نسبتا كامل تري آمده است: ( منظور از آموزش جنسي، ارائه ي اطلاعات كلي صحيح درباره ي وقايع و تغييرات جسمي و رواني بلوغ و راهنمايي نوجوانان در رفتار وكردار آنها در اين سن، نسبت به خود و ديگران و شيوه ي ابراز علاقه و دوستي هاي معقول و جلوگيري از انحرافات است).
بر اين اساس، آموزش جنسيتي و تربيت جنسي بايد هم به صورت مستقيم و هم به صورت غير مستقيم و با هدف پرورش نسل سالم و جامعه صالح انجام شود.
اهداف تربيت جنسي
رحيمي مشاور دفتر تخصصي بانوان آفتاب در پايان چنين گفت: در تعليم و تربيت ، (هدف) به وضع سودمند و مطلوبي گفته مي شود كه لازم است براي تحقق آن، فعاليت هاي مناسب تربيتي انجام گيرد. هدف هاي تربيتي جنسي از ديدگاه اسلام به دو دسته ي هدف نهايي و اهداف واسطه اي تقسيم مي شوند. هدف نهايي تربيت جنسي، همان هدف نهايي تعليم و تربيت ديني يعني قرب الي الله و وصول به كمالات شايسته و رضوان الهي است. منظور از هدف هاي واسطه اي، وضعيت هاي مطلوبي هستند كه واسطه و زمينه ساز نيل به اهداف نهايي اند. اين هدف ها خود دو دسته اند: هدف هاي كلي و هدف هاي رفتاري. اهداف رفتاري، خود زمينه ي تحقق و دستيابي هدف هاي كلي را فراهم و تسهيل مي نمايد.اهداف كلي تربيت جنسي شامل: فراهم كردن بستر مناسب براي رشد جنسي، شناخت و انظار درست از هويت جنسي خود ،ارضاي صحيح و به هنجار غريزه ي جنسي، پيشگيري از انحرافات جنسي و ايجاد زمينه ي پاكدامني در جامعه، آماده سازي دختر و پسر براي زندگي سالم خانوادگي


کلیه حقوق این سایت نزد بانو سرای آفتاب محفوظ است
طراح شرکت نیکو پردازان جی - Copyright © 2017